Gửi tới người đã trộm chiếc xe đạp của tôi

TheOneRadio Thứ 2,4/1/2019 97

“Gửi đến người ăn trộm xe đạp của tôi. Tôi hy vọng bạn cần nó nhiều hơn tôi..."

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN