Sự "nhanh trí" của một bệnh nhân tâm thần

TheOneRadio Thứ 7,4/13/2019 715

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN